تلفن های ضروری

نام واحد نام مسئول تلفن واتساپ
تلفن خانه خانم یوسفی- خانم فیاض ۸۴۰۱۲۳۰۱-۴
پشتیبانی( کلینیک تشخیص) خانم ویسی ۸۴۰۱۲۳۴۵ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۳
پشتیبانی (کلینیک تشخیص) خانم قلی زاده ۸۴۰۱۲۳۰۷ ۹۱۰۲۹۴۰۶۷۳
پذیرش و پشتیبانی خدمات از راه دور( کلینیک تشخیص) خانم مزرعه شاهی ۸۴۰۱۲۳۴۱ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
پذیرش (کلینیک نقشه مغزی و روانسنجی) آقای ساحلی ۸۴۰۱۲۱۲۳ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش کمیسیون کودک (کلینیک یادگیری و هوشمندی) خانم مزرعه شاهی ۸۴۰۱۲۲۲۲ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش کودک (کلینیک یادگیری و هوشمندی) خانم منافی ۸۴۰۱۲۱۲۷ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پذیرش کودک (کلینیک یادگیری و هوشمندی) خانم قضاتی ۸۴۰۱۲۱۵۹ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پذیرش کمیسیون بزرگسال (کلینیک توانمندی) خانم نادری ۸۴۰۱۲۴۴۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۴
پذیرش بزرگسال (کلینیک توانمندی) آقای سلیمانی ۸۴۰۱۲۱۴۳ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش بزرگسال (کلینیک توانمندی) خانم باقری ۸۴۰۱۲۲۲۶ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش کمیسیون بزرگسال ( کلینیک آرامش) آقای منافی ۸۴۰۱۲۱۰۲ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
پذیرش بزرگسال ( کلینیک آرامش) خانم واحدی ۸۴۰۱۲۱۱۹ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش بزرگسال ( کلینیک آرامش) خانم حیدری ۸۴۰۱۲۳۱۱ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش (کلینیک توانبخشی) ۸۴۰۱۲۲۲۵ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
روابط عمومی ابراهیم میرزایی ۸۴۰۱۲۱۵۶ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
روابط عمومی خانم فتاحی ۸۴۰۱۲۱۷۰ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
دفتر ریاست دکتر رضا رستمی ۸۴۰۱۲۱۰۸ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
صندوق خانم علیزاده ۸۴۰۱۲۱۴۱ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
صندوق دانیال رمضانی ۸۴۰۱۲۱۲۶ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
کارشناس ارتباط با سازمان ها ابراهیم میرزایی ۸۴۰۱۲۱۶۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر آزمایشگاه نقشه مغزی qEEG دکتر رحمتی ۸۴۰۱۲۳۱۷ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
مدیر حسابداری خانم روزبهانی ۸۴۰۱۲۱۰۴ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۱
حسابداری خانم حسینی ۸۴۰۱۲۱۷۵ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۱
مدیر عامل دکتر آسیه رضایی ۸۴۰۱۲۱۴۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر کلینیک تشخیص و روانسنجی خانم بیات شهبازی و آقای زارعی ۸۴۰۱۲۳۱۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک خدمات از راه دور خانم بیات شهبازی و آقای زارعی ۸۴۰۱۲۳۱۰ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
مدیر کلینیک ‌های کودک خانم بهارانچی- خانم سید هاشمی ۸۴۰۱۲۳۱۲ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه دوم) دکتر گنجینه - خانم طورسینا ۸۴۰۱۲۳۱۳ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه زیر همکف) خانم کوشا - خانم حیدری ۸۴۰۱۲۳۱۸ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
معاون ارتباطات دکترمحمد هادی کلانتریان ۸۴۰۱۲۱۳۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون پژوهش دکتر رضا کاظمی ۸۴۰۱۲۸۴۱ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون درمان دکتر آسیه رضایی ۸۴۰۱۲۱۴۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر اداری آقای میردامادیان ۸۴۰۱۲۳۰۵